Materiály v aplikaci Easy Learning: Český jazyk

Výuka dle rámcového vzdělávacího programu

V aplikaci Easy Learning: Český jazyk klademe důraz na přehlednost témat roztříděných podle ročníku.


I.

První ročník ZŠ

Mezi mluvnická témata patří písmena, slabiky, dvouslabičná slova, trojslabičná slova, krátké věty, druhy vět, slova s předložkou a opačné významy; mezi slohová dopis, článek a souvislé texty.

II.

Druhý ročník ZŠ

Mezi mluvnická témata patří jazyky, abeceda, párové souhlásky, písmeno e, ě/je, slabiky dy, ty, ny, vlastní jména a věty a souvětí; mezi slohová porozumění textu, popis, názor a básně.

III.

Třetí ročník ZŠ

Mezi mluvnická témata patří spisovnost jazyka, příbuzná slova, nadřazenosti slov, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, časování vět a vyjmenovaná slova; mezi slohová postup a reklama.

IV.

Čtvrtý ročník ZŠ

Mezi mluvnická témata patří zdvojení souhlásek, synonyma, homonyma, skloňování jmen, sklad. dvojice, shoda přís. s podm., přirovnání a druhy řeči; mezi slohová literární žánry a útvary.

V.

Pátý ročník ZŠ

Mezi mluvnická témata patří přípony ský a ští, přídavná jména, zájmena, číslovky, předložky a spojky, interpunkce a značky a symboly; mezi slohová inzerát, výpisky a referát a nová média.

Další přibývají

Každý učitel může kdykoli přidat další materiály určené pro výuku kteréhokoli z témat, a dokonce je sdílet i s ostatními učiteli. Všechny tyto funkce nabízí webová aplikace Chytrý správce.

Stáhněte si sadu aplikací Easy Learning pro vaše zařízení ještě dnes a poznejte její výhody

Easy Learning: Český jazyk

Získat od Microsoftu Nyní na Google Play

Moderní vzdělávání my prostě milujeme!